Konferencja - "Udział kobiet w misjach zagranicznych"

Właśnie rozpoczęła się konferencja pt. „Udział kobiet w misjach zagranicznych”, którą zorganizował Sekretarz Stanu w KPRM Adam Lipiński Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania W konferencji biorą udział:

  • Pani Minister Beata Kempa - Członek Rady Ministrów, 
  • Pan Jarosława Rusiecki, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 
  • Pan Minister Wojciech Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej, 
  • Pan Minister Piotr Wawrzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Pan płk Grzegorz Niemiec, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • Pan młodszy inspektor Tomasz Szymański, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Tematem wiodącym dzisiejszej konferencji jest udział kobiet w zagranicznych misjach cywilnych i wojskowych.

Konferencja jest pierwszym takim spotkaniem odbywającym się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to też pierwsza Konferencja organizowana przez stronę rządową poruszającą tę tematykę. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzisiejsze spotkanie jest elementem przyjętego przez Polskę w październiku 2018 r. tzw. Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ. Dotyczy ona roli i znaczenia aktywności i zaangażowania kobiet w procesy pokoju i bezpieczeństwa. Polska, jako aktywny uczestnik misji ONZ, OBWE, NATO i Unii Europejskiej, a obecnie niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, wspierała powstanie i rozwój Agendy od początku jej zainicjowania. Opowiadamy się za aktywną rolą państwa polskiego w procesach prewencji konfliktów, procesach pokojowych, jak również w odbudowie i pojednaniu po zakończeniu konfliktów zbrojnych.

Organizacja konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów świadczy o dużym znaczeniu prezentowanego tematu dla obecnego rządu. Badania wskazują, że zaangażowanie kobiet w negocjacje porozumień pokojowych zwiększa szanse na ich powodzenie oraz wypracowanie trwałego pokoju. Należy pamiętać, że na misje wyjeżdżają nie tylko kobiety związane ze służbami mundurowymi, lecz także kobiety, które są pracownikami cywilnymi. Według stanu na wrzesień 2018 r. kobiety stanowiły 41% szefów i zastępców szefów operacji pokojowych prowadzonych przez Departament Operacji Pokojowych ONZ i Departament Spraw Politycznych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił więc wzrost o 13 punktów procentowych. Jednak pomimo wielu działań zachęcających kobiety do udziału w misjach i operacjach pokojowych, reprezentacja kobiet m.in. wśród żołnierzy i oficerów policji w operacjach pokojowych ONZ pozostaje wciąż na niskim poziomie. Podczas Konferencji podejmujemy próbę zastanowienia się dlaczego tak jest i co możemy zrobić, aby to zmienić.

Nie można również zapominać, że konflikty zbrojne prowadzą do nasilenia stosowania siły, zarówno fizycznej jak i psychicznej o podłożu seksualnym. Przypadki przemocy seksualnej związane z konfliktami nie są przypadkowe ani odosobnione. Stanowią integralną część kalkulacji operacyjnej i strategii różnego rodzaju grup zbrojnych. Gwałty i prześladowania seksualne wykorzystywane są jako narzędzie i instrument walki, przy czym ofiary tych praktyk są często napiętnowane, odrzucane, maltretowane czy wręcz zabijane. Tutaj należy podkreślić nieocenioną rolę kobiet – uczestniczek misji zagranicznych w konfrontacji z tymi problemami i ich rozwiązywaniem. 

Kolejną kwestią, którą podejmujemy podczas Konferencji, to życie i funkcjonowanie kobiet, po powrocie z misji zagranicznej. Najczęściej słyszymy o weteranach misji, a czy mamy weteranki? Niewątpliwie na Konferencji nie odpowiemy na wszystkie nurtujące nas pytania, ale chcielibyśmy rozpocząć prowadzenie poważnej debaty na ten temat, która toczyłaby się nie tylko w murach administracji państwowej, ale również w społeczeństwie. Nasze spotkanie służy dzieleniem się swoimi opiniami i doświadczeniami , które zostały nabyte w trakcie procesów przygotowania udziału w misjach, funkcjonowaniu podczas ich wykonywania i oczywiście konsekwencji dla uczestniczących

Intencją dzisiejszego spotkania jest zmobilizowanie Państwa do rozbudzenia aktywności i współpracy w przyszłości. Rząd ze swojej strony liczy na Państwa obserwacje i sugestie, które będą wykorzystane w jego bieżącej polityce.